Hotărârea nr. 319/2016

HOTĂRÂRE ,privind repartizarea disponibilităţilor din ,Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 36455/17.11.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate înregistrat sub nr. 36456/17.11.2016 și Raportul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2016 nr.339/2015 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.b, pct.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul Local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2016, cuprins în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2016 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art. 3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Se ere ta ^municipiu Jr. lOAN/CltfTAC

Nr. 319 din 24 noiembrie 2016