Hotărârea nr. 318/2016

HOTĂRÂRE ,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2016

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.prirnariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 36453/17.11.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 36454/17.11.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;

în temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul Local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2016, cuprins în Anexa 1 care face parte integrantă prezenta hotărâre.

Art.2 Se validează rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2016 cu suma de 409.120 lei prin DP nr. 2675/03.11.2016, potrivit prevederilor art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale.

Art.3. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2016 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art. 4. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Contrasemnează

S ecretarmunicip iu Jr. IOaSfOUTAC

Nr. 318 din 24 noiembrie 2016