Hotărârea nr. 315/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea plăţii în avans a subvenţiei pentru acoperirea diferenţelor de preţ la energia termică livrată populaţiei în sumă de 5.042.704,80 lei (inclusiv TVA) ,pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației în sumă de 5.042.704,80 lei (inclusiv TVA) pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 34.363/31.10.2016, Raportul Direcției Generale Tehnică și de Investiții înregistrat cu nr. 34.364/31.10. 2016 și Raportul Comisiei economico-financiare juridice și disciplinare;

Având în vedere Ordonanța nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. (a), și lit. (c), art. 45, alin. 2 art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă plata în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației în sumă de 5.042.704,80 lei (inclusiv TVA) pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016, în vederea constituirii stocurilor de combustibil pentru sezonul rece inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri.

Art. 2 Sumele angajate vor fi virate în funcție de execuția bugetară, până la sfârșitul anului 2016, în baza unei adrese de confirmare a avansului primit de către S.C. Bioenergy Suceava S.R.L.

Art. 3 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează S ecreta^n unicipiu Jr. lOLN/Cjm'AC

Nr. 315 din 4 noiembrie 2016