Hotărârea nr. 314/2016

HOTĂRÂRE ,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociaţia „Creativities” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Creativities” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 31908/10.10.2016, Raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 31909/10.10.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a"’, art.45, alin.2 lit. “fart.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Creativities” Suceava, pentru perioada 01.11.2016 - 15.11.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul „Pentru tineri”, care se va desfășură în Municipiul Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 20.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


Contrasemnează

Secretar municipiu Jr. idANTCIUTAC

Nr. 314 din 27 octombrie 2016