Hotărârea nr. 313/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea plăţii în avans a subvenţiei pentru acoperirea diferenţelor de preţ la energia termică livrată populaţiei în sumă de 5.042.704,80 lei (inclusiv TVA) pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2016.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mal nr. SA, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind respingerea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației în sumă de 5.042.704,80 lei (inclusiv TVA) pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului înregistrată cu nr. 34108 din 27.10.2016 raportul Direcției Generale Tehnică și de Investiții înregistrat cu nr.34109 din 27.10. 2016 și Raportul comisiei economico-financiare juridice și disciplinare;

Având în vedere :

- Ordonanța nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. (a), și lit. (c), art. 45, alin. 2 art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic- Se respinge plata în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației în sumă de 5.042.704,80 lei (inclusiv TVA) pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016, în vederea constituirii stocurilor de combustibil pentru sezonul rece inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri.


CONT SECRETA JR. CIU


SEMNEAZĂ


NICIPIU IOAN

Nr. 313 Din 27 octombrie 2016