Hotărârea nr. 312/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Studiului de prefezabilitate" Sală polivalentă 5000 locuri, municipiul Suceava"

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de prefezabilitate” Sală polivalentă 5000 locuri, municipiul Suceava”

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive nr.34116/27.10.2016 Raportul Biroului Investiții nr. 34117/27.10.2016 și Raportul Comisiei economico-fînanciare, juridică si disciplinară;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit?’d”, art. 45, alin. 1, art. 47 si art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publica locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă studiul de prefezabilitate "Sală polivalentă 5000 locuri, municipiul Suceava”, prezentat în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE Ș

DOROFTEI OVI^ljU1*/CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MUNICIPIU JR. CftJTÂC IO AN


Nr. 312 Din 27 octombrie 2016