Hotărârea nr. 311/2016

HOTĂRÂRE,privind transformarea unor posturi în statul de funcţii pentru ,Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 32991/19.10.2016, Raportul Serviciului resurse umane nr. 32992/19.10.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică,disciplinară;

în conformitate cu art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.b), art.45 alin. 1, art.47 și art.49 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La nivelul aparatului de specialitate a Primarului, se aprobă:

  • a) transformarea corespunzătoare a funcției publice de execuție, de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, la expirarea perioadei de debut, în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, promovarea funcționarului public titular din gradul profesional deținut, în gradul profesional imediat superior, pentru care s-a întocmit de către șeful ierarhic evaluarea, raportul de stagiu al funcționarului public debutant și referatul îndrumătorului, în structura de personal al Poliției locale - Biroul Protecția Mediului.

Menționăm faptul că fișa postului supus transformării a fost deja completată cu atribuții noi.

  • b) transformarea postului- funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, în funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în structura de personal a Serviciului financiar contabilitate - Direcția buget contabilitate și fiscalitate;

  • c) transformarea postului- funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în structura de personal al Serviciului Administrare străzi și sistematizare rutieră - Direcția Generală Tehnică și de Investiții

Art.2. Potrivit art. 1 se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Suceava - Anexa nr.l

Art.3. Anexa nr.l facc.p.Mc integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul/m,^aiclp^umi.;; Suceava, prin Serviciul resurse umane, va duce la

îndeplinire prevederile fre/ewPREȘEDINTE Di               ]

OVIDIU DOR

Contrasemnează

Secreta rnlunicipiu

Jr. lOMKMJTAC


Nr. 311 din 27 octombrie 2016