Hotărârea nr. 31/2016

HOTĂRÂREA,privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SUCEAVA

Cod fiscal 4244792


HOTĂRÂREA

nr. 31 din 25.02.2016

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile

interne/externe în valoare de 25.000.000 lei

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de:

 • a) expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 5670/18.02.2016;

 • b) raportul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate înregistrat sub nr. 5671/18.02.2016;

 • c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/ 27 ianuarie 2011, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Sală polivalentă 5000 locuri, municipiul Suceava”, prevăzută în anexa la prezenta,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA adoptă prezenta Hotărâre.

Ari 1. - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani.

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Din bugetul local al municipiului Suceava se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Suceava următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a municipiului Suceava;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. - Se împuternicește primarul municipiului Suceava să stabilească și să aprobe, prin Dispoziție, orice alte caracteristici ale finanțării bancare, în funcție de mediul economico-financiar, în concordanță cu necesitățile specifice ale obiectivelor de investiții ce urmează a fi finanțate.

Art. 6. - Se împuternicește primarul municipiului Suceava să semneze în numele și pentru municipiul Suceava contractul de finanțare, acordul de garantare al finanțării rambursabile și orice alte documente necesare obținerii și derulării finanțării.

Art. 7. - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 8. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insărcinează primarul municipiului Suceava.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în presa locala, precum și pe pagina de internet www.primariasv.ro.


Contrasemnează secretaOujnicipiu JR. zMhZ IOAN

JR. C,


Anexa nr.1

Lista obiectivelor de investiții

Nr. Crt.

Denumire obiectiv investiții

Valoare lei

1

Sală polivalentă 5000 locuri, municipiul Suceava

25.000.000

Total

25.000.000