Hotărârea nr. 308/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea Acordului de Parteneriat aferent proiectului ,„Regiunea Nord - Est – Axa strategică 1: Iaşi – Suceava” care va fi promovat, în asociere, de UAT Judeţul Suceava şi UAT Judeţul Iaşi, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală”, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”

® MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat aferent proiectului

„Regiunea Nord - Est - Axa strategică 1: Iași - Suceava” care va fi promovat, în asociere, de UAT Județul Suceava și UAT Județul Iași, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 „îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și a Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 32906/18.10.2016, Raportul Serviciului Integrare europeană și strategii de dezvoltare nr. 32907/18.10.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 „îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală”, Prioritatea de investiții 6.1 "Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, procedurile de accesare a fondurilor din Programul Operațional Regional 2014-2020, prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale.

în temeiul art. 36 alin. (2) lit.”e” , alin. (7 ) lit. “a” , art.45 alin. ( 2) lit.’T”, art. 47 si art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă, participarea Municipiului Suceava, în calitate de Partener, la implementarea proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa strategică 1: Iași - Suceava" care urmează să fie promovat la finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 „îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală”, Prioritatea de investiții 6.1 "Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, alături de Consiliile Județene Suceava și Iași și de localitățile din cele două județe, prin care trece drumul care face obiectul prezentului proiect, conform Acordului de Parteneriat, anexă care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește domnul ION LUNGU, Primar al Municipiului Suceava să semneze Acordul de Parteneriat, aferent proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa strategică 1: Iași - Suceava".

Art.


uceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire


Contrasemnează


Secreta unicipiu

Jr. IO


CIUTAC

Nr.308 din 27 octombrie 2016