Hotărârea nr. 306/2016

HOTĂRÂRE ,privind completarea bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 şi administrate de ACET S.A. Suceava precum şi trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri în vederea scoaterii din funcţiune şi a valorificării ce fac obiectul contractului menţionat mai sus şi al contractului privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava ,nr. 66/30104/15.10.2015

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.roprimsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind completarea bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.

17/5013/13.04.2010 și administrate de ACET S.A. Suceava precum și trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și a valorificării ce fac obiectul contractului menționat mai sus și al contractului privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava nr. 66/30104/15.10.2015

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava Înregistrata la nr.33481/21.10.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu Înregistrat la nr. 33482/21.10.2016 si Raportul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară

în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010

în conformitate cu prevderile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 al. 2, lit.c și art. 45, al. 3, art. 49 și art 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (l)Se aprobă completarea bunurilor de retur ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 cu construcția specială - conductă de alimentare cu apă rece proprietate publică a municipiului Suceava.

  • (2) Valoarea activului imobiliar din categoria construcții speciale “Conductă de alimentare cu apă rece” este de 46.600 lei respectiv 10.430 euro.

  • (3) SC ACET SÂ Suceava va administra construcția specială menționată mai sus în conformitate cu prevederii legale în vigoare.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava a bunurilor mobile și imobile nominalizate în anexa nr.l și anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificarea acestora.

Art. 3. (l)Se împuternicește SC ACET SA și SC Thermonet SRL să efectueze casarea și să valorifice mijloacele fixe și obiectele de inventar care au trecut din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat, urmărindu-se valorificarea Ia maximum a ansamblurilor, subansamblurilor și a pieselor componente, prin vânzarea pe bază de licitație publică.

(2) Sumele rezultate în urma casării vor acoperii valoarea neamortizată, diferența

constituindu-se în venit al bugetului local.


Art. 4. Prevederile pregentefchptarari, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin compartimentele deContrase Secreta Jr.I

Nr.306 din 27 octombrie 2016