Hotărârea nr. 305/2016

HOTĂRÂRE ,privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.

153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere:

-Expunerea de motive prezentată de domnul Lungu Ion, primar al municipiului Suceava, județul Suceava, înregistrată sub nr. 33479 din 21.10.2016;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.33480 din 21.10.2016;

-Raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava, înregistrat sub nr.206 din 27.10.2016;

-prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  • (1) . Textul de la poziția nr. 768, secțiunea I - “Bunuri imobile”, coloana nr. 1, va avea următorul cuprins : “1.6.4.”, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: “Clădire administrativă (Sediu administrativ Piața centrală) + spații comerciale”, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “situată în municipiul Suceava, județul Suceava, strada Petru Rareș numărul 9, regim de înălțime subsol +parter + etaj, suprafața construită =413 metri pătrați,

suprafața desfașurată=1325 metri pătrați, pereți de zidărie, acoperiș tablă, fără lift și fără certificat energetic”, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “1955”, iar coloana nr.5 va avea următorul cuprins “243,36 mii lei”

  • (2) . Textul de la poziția nr. 769, secțiunea I - “Bunuri imobile”, coloana nr. 1, va avea următorul cuprins : “1.6.4.”, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: “Clădire administrativă + spații comerciale”, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “situată în municipiul Suceava, județul Suceava, strada Petru Rareș numărul 7, suprafața construită =425 metri pătrați, suprafața desfașurată=1275 metri pătrați, pereți de cărămidă, acoperiș tablă, fără certificat energetic”, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “1958”, iar coloana nr.5 va avea următorul cuprins “248,625 mii lei”.

  • (3) . Textul de la poziția nr. 278, secțiunea I - “Bunuri imobile”, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “situat în municipiul Suceava, județul Suceava, strada Calea Burdujeni fn, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 4938 metri pătrați, teren aferent Pieței Cuza Vodă din cartierul Burdujeni, identic cu parcela cu nr. cadastral 48624 din Cartea funciară nr. 48624 a municipiului Suceava, imobil împrejmuit parțial cu gărduț metalic, cu vecinătățile: N,S,E,V-alei de acces”, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: “521,816 mii lei”

  • (4) . Textul de la poziția nr. 751, secțiunea I - “Bunuri imobile”, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “situat în municipiul Suceava, județul Suceava, în Piața Cuza Vodă din cartierul Burdujeni strada Calea Burdujeni fn, suprafața construită =63 metri pătrați, pereți de zidărie, acoperiș tablă”, iar coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “1995”.

  • (5) . Textul de la poziția nr. 1954, secțiunea I - “Bunuri imobile”, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “situat în extravilanul municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în amenajamentul silvic Ocolul silvic Pătrăuți, în suprafață de 34400 metri pătrați, identic cu parcela cu nr. cadastral 49119 din Cartea funciară nr.49119 a municipiului Suceava, cu următoarele vecinătăți: N, E - municipiul Suceava, S, V- Ocolul Silvic Pătrăuți“, iar coloana nr.5 va avea următorul cuprins : “3153,342 mii lei”.

Art.3. Se aprobă eliminarea poziției nr. 770, din Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999 cu modificările și completările ulterioare, secțiunea I - “Bunuri imobile”

Art.4. Primarul municipiului Suceava, Serviciul patrimoniu și Serviciul financiar contabilitate vor aduce lajndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează:

SecretaruUnijnicipiului, Cinracloan

Cil


Suceava, 27 octombrfe-20}6' ;' Nr.305