Hotărârea nr. 304/2016

HOTĂRÂRE ,privind modificarea HCL nr. 263/31.10.2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 263/31.10.2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în

Anexa la Hotărârea nr.153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere :

-Expunerea de motive prezentată de domnul Lungu Ion, primar al municipiului Suceava, județul Suceava, înregistrată sub nr. 33476 din 21.10.2016 ;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 33477 din 21.10.2016;

-Raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava, înregistrat sub nr. 206 din 27 .10.2016;

-prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea poziției nr. 1 din anexa nr.l din HCL nr.263/31.10.2013, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IL Celelalte prevederi ale HCL nr. 263/31.10.2013 rămân neschimbate.


Contrasemnează Secreta#mtfnicipiu Jr. IQ$NCIUT AC

Nr. 304 din 27 octombrie 2016