Hotărârea nr. 300/2016

HOTĂRÂRE ,privind modificarea anexei la HCL nr.209/30.09.2016,privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr.209/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr.33424/21.10.2016, Raportul Biroului Finanțare învățământ Și încasări Directe înregistrat sub nr.3 3425/21.10.2016 și Raportul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială.

Având în vedere prevederile art.96 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

în temeiul art.36, alineat 1 și alineat 9; art.45, alineat 1; art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică punctele 19 și 29 din anexa la HCL nr. 209/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat, prin revocarea dl. Ungurean Daniel din calitatea de reprezentant al Consiliului local Suceava în Consiliul de administrație al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, și al dl. Arămescu Adrian din calitatea de reprezentant al Consiliului local Suceava în Consiliul de administrație al Școlii Postliceale Sanitare Suceava.

Art.II Se modifică punctul 17 din anexa la HCL nr. 209/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat, prin desemnarea dl. Flutur Alexa Mihai în calitate de reprezentant al Consiliului local Suceava în Consiliul de administrație al Colegiului Tehnic „ Al. I Criza” Suceava.

Art.III Celelalte prevederi rămân neschimbate.


Contrasemnează Secretarânunicipiu Jr. IOA&CIUTAC