Hotărârea nr. 30/2016

HOTĂRÂRE,privind modificarea Listei de investiții aferentă Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind modificarea Listei de investiții aferentă Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 5754 din 19.02.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 5756 din 19.02.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară ;

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr.215 /2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2016, a Liceului cu Program Sportiv Suceava, modificată conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aferentă Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016.

Art.2 (1) Cheltuielile prevăzute în Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor


CONTRASEMNEAZĂAC IOAN


Nr. 30 Din 25 februarie 2016