Hotărârea nr. 3/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea sumei pentru acoperirea pierderilor reale înregistrate în perioada 01-15 octombrie 2015 pentru desfăşurarea activităţilor de transport şi distribuţie a energiei termice ale S.C. TERMICA S.A. Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei pentru acoperirea pierderilor reale înregistrate în perioada 01-15 octombrie 2015 pentru desfășurarea activităților de transport și distribuție a energiei termice ale S.C. TERMICA S.A. Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului înregistrată cu nr. 185/06.01.2016, Raportul Direcției Generale Tehnice și de Investiții înregistrat cu nr. 186/06.01.2016;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, ale art. 35 alin.l. lit.„e” din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 și ale HCL nr. 263/24.09.2015 privind modificarea și completarea art.l din Hotărârea Consiliului Local nr. 259/30.10.2014;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. (d), coroborat cu art. 6, lit. (a), pct. 14, art. 45, alin. 2 și art.61 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă suma pentru acoperirea pierderilor reale înregistrate în perioada 01-15 octombrie 2015 în valoare de 610.560 lei pentru desfășurarea activităților de transport și distribuție a energiei termice ale S.C. TERMICA S.A. Suceava, conform structurii analitice a cheltuielilor și veniturilor înregistrate în peroada 01-15 octombrie 2015 pentru prestarea serviciului public de transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat transmise de S.C. TERMICA S.A. prin scrisoarea nr. 11.891/2.12.2015 (anexată).

Art. 2 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contras^mn^aia Secreta/mifnicipiu Jr. IQAN CIUTAC