Hotărârea nr. 299/2016

HOTĂRÂRE ,privind modificarea art. 1(1) şi anexei la HCL nr. 81/31.03.2016 privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile ,de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1(1) și anexei la HCL nr. 81/31.03.2016 privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr.33422/21.10.2016, Raportul Biroului Finanțare învățământ și încasări directe înregistrat sub nr. 33423/21.10.2016, Raportul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială.

în baza dispozițiilor Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.105, alin.2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 modificat de OMECTS Nr. 3.470/2012;

în temeiul art.36, alineat 2, litera b; art.45, alineat 2; art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se modifică art.l(l) și anexa la HCL nr. 81/31.03.2016 privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava, care va avea următorul cuprins:

„(1) Se aprobă pentru anul 2016 un număr de 928 burse școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Suceava, după cum urmează:

burse de performanță - 42;

burse de merit -705 ;

burse de studiu -39 ;

burse de ajutor social -142

Art.II. Celelalte prevederi rămân neschimbate.

PREȘEDINTE D O VIDIU DOROFContras

Secretar Municipiu

Jr. IOeazăNr.299 din 27 octombrie 2016