Hotărârea nr. 298/2016

HOTĂRÂRE ,privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință ,pe teritoriul municipiului Suceava

e MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 33420/21.10.2016, Raportul Biroului Finanțare învățământ și încasări Directe înregistrat sub nr. 33421/21.10.2016, a solicitărilor Consiliilor de administrație ale Grădiniței cu program normal „Obcini”, Grădiniței cu program prelungit „1-2-3”, Școlii Gimnaziale nr.l, Școlii Gimnaziale nr. 3, Școlii Gimnaziale nr.6, Școlii Gimnaziale „G Ghica Voievod”, Școlii Gimnaziale „I. Creangă”, Școlii Gimnaziale nr. 10, Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, Colegiului Tehnic „Al .1. Cuza”, Colegiului Tehnic „Petru Mușat”, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu”, Colegiului Economic „Dimitrie Cantemif”, Colegiului Național de Informatică „ Spiru Haret ” ,Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, Liceului cu Program Sportiv Suceava, Colegiului Național „ Petru Rareș ”, Colegiului Național „ Ștefan cel Mare”, Colegiului Național “ Mihai Eminescu” și Seminarului Teologic Liceal Ortodox „ Mitropolitul Dosoftei”, și Raportul Comisiei economico- financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.105, alin.2, lit.f, art.276 din Legea nr.1/2011 a educației naționale și prevederile H.G nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;

în temeiul art.36, alineat 2, litera b; art.45, alineat 2; art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l(l) Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, care solicită decontarea navetei pe perioada septembrie -decembrie 2016, conform Anexei 1.

(2) Decontarea acestora se va face în limita creditelor bugetare repartizate centrelor bugetare menționate la capitolul 65.02- învățământ, articolul 20.01.07 - Transport.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și unitățile școlare solicitante vor duce la îndeplinire^prgyederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE OVIDIU DORQF


Contrasemnează

’P


Secreta r^nunicipiu Jr. lOA^eiUTAC

Gul


Nr. 298 din 27 octombrie 2016