Hotărârea nr. 297/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea modificării Anexei 1 - «Formular de cerere de finanțare» ,și a Anexei 4 - «Bugetul de venituri și cheltuieli»,la proiectul «Promovarea fotbalului sucevean la nivel național» al ACS Foresta Suceava

e MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei 1 - «Formular de cerere de finanțare» și a Anexei 4 - «Bugetul de venituri și cheltuieli»

Ia proiectul «Promovarea fotbalului sucevean la nivel național» al ACS Foresta Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 33411/20.10.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate înregistrat la nr. 33412/20.10.2016 și Raportul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în baza HCL nr. 7/28.01.2016 privind aprobarea Bugetului General Consolidat și a Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru anul 2016;

în baza HCL nr. 35/25.02.2016 privind aprobarea “Regulamentului privind finanțările nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes local”;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Îîn temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. d, alin.6, art.45, alin.2 lit.a, art.47 și art.49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Anexei 1-«Formular de cerere de finanțare» și a Anexei 4-«Bugetul de venituri și cheltuieli» la proiectul «Promovarea fotbalului sucevean la nivel național» al ACS Foresta Suceava, aprobat prin HCL nr. 67/18.03.2016, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.Contr

Secre

Jr.I

Nr.297din 27 octombrie 2016