Hotărârea nr. 295/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru ,trimestrul III al anului 2016, pe cele două secţiuni:,Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2016, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 33149/19.10.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 33150/19.10.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr.215 /2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă execuția bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2016, cuprinsă în Anexele 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2016, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în bugete se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secretar municipiu Jr. I&&N CIUTAC