Hotărârea nr. 294/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea, de principiu , a intenţiei Municipiului Suceava de a constitui Grupul de Acţiune Locală “Suceava 2020”, în calitate de membru fondator

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea, de principiu , a intenției Municipiului Suceava de a constitui Grupul de Acțiune Locală “Suceava 2020”, în calitate de membru fondator

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive nr.32200 din 12.10.2016 , Raportul Serviciului Integrare europeană și strategii de dezvoltare nr, 32.201 din 12.10.2016.

în conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit.”e” , alin. (7 ) lit. “a” , art.45 alin. ( 2) lit.”f ’, art. 47 si art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, de principiu, intenția Municipiului Suceava de constituire a Grupului de Acțiune Locală “Suceava 2020”, în calitate de membru fondator, în vederea depunerii aplicațiilor de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Art.2. Statutul și actul constitutiv al Grupului de Acțiune Locală “Suceava 2020” vor face obiectul unei viitoare hotărâri de consiliu local.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MUNICIPIU JR. ETUJAC IO AN

Nr. 294 Din 14 octombrie 2016