Hotărârea nr. 293/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Club Sportiv ''Foresta'' Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

mvM.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Club Sportiv "Foresta” Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 32330 din 13.10.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 32331 din 13.10.2016;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul dispozițiilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f”, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Club Sportiv ”Foresta” Suceava, pentru perioada 14.10.2016 - 10.11.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul '‘Asigurarea cadrului organizatoric necesar desfășurării meciului de fotbal din Cupa României, dintre echipele Foresta Suceava -SC FC Steaua București SA ”, care se va desfășură în Municipiul Suceava, stadionul Areni.

Art.2. Necesitatea realizării acestui proiect este determinată de asigurarea condițiilor organizatorice pentru a facilita accesul sucevenilor la un eveniment sportiv de amploare, închirierea instalației de iluminat fiind o condiție obligatorie, pentru ca meciul, programat de F.R.F pentru joi, 27 octombrie, ora 21,30, să se desfășoare în Municipiul Suceava.

Art.3. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 225.000 lei.

Art.4. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


SECE

JR.


MNEAZĂ WNICIPIU JIOAN


MN


IOAN


Nr. 293 Din 14 octombrie 2016