Hotărârea nr. 291/2016

HOTĂRÂRE,Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuințe din fondul locativ de stat și a locuinţelor sociale

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.priinariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare a unei locuințe din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar Ion Lungu, înregistrată cu nr. 26187/22.08.2016, raportul serviciului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 26188/22.08.2016;

In temeiul prevederilor art.2 lit.a) și b), art.42, art 43 și art. 47 din Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și a art.21 și art.30 din HG nr. 1275/2000 astfel cum a fost modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.l 14/1996

In conformitate cu dispozițiile art.36 alin.l, alin.2 lit. c, alin.5 lit.a-b, art.45 alin.l, art.47, art.49 din Legea, a administrației publice locale nr.215 /2001, republicată și modificată:

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare a unei locuințe din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale, așa cum sunt prezentate în anexa 1 și anexa 2.

Art.2 In vederea obținerii unei locuințe din fondul locativ de stat sau a unei locuințe sociale sunt necesare documentele prevăzute în anexa 3 ,anexa 4 și anexa 5.

Art3 Se abrogă prevederile HCL nr.l86/22.06.2005, 290/20.11.2008, 291/20.11.2008,

80/29.04.2010 și 108/27.05.2010.


Art.4 Primarul municipiului Suceava, prin Biroul evidența și administrarea imobilelor de

locuit va duce la îndeplinire;pr-eved.șLlc prezentei hotărîri.CONTRASEMNEAZĂ secretaCmunicipiu JR. CLUTAC IO AN

Nr. 291 Din 14 octombrie 2016

CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ, CONFORM LEGII 114/1996, PENTRU LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

L CRITERII RESTRICTIVE:

- Titularul cererii de locuință, care poate deveni benefiaciar al unei locuințe din fondul locativ de stat, trebuie să aibă domiciliul stabil în municipiul Suceava și calitatea de angajat pe perioadă nedeterminată (salar de bază minim brut pe țară garantat în plată);

 • - să nu dețină în proprietate o locuință;

 • - să nu fi înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;

 • - să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

 • - să nu dețină, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.

II.SITUATIA LOCATIVA ACTUALA:

 • 1. SUPRAFAȚA LOCUIBILĂ DEȚINUTĂ ( cu chirie, tolerat în spațiu) -mp/Iocatar sau membru al familiei solicitantului:

 • a) mai mică de 8 mp - 10 pct.

 • b) 8mp și până la 12 mp inclusiv - 9 pct.

 • c) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv - 7 pct.

 • d) mai mare de 15 și până la 18 mp inclusiv - 5 pct.

 • 2. NUMĂR DE COPII AI FAMILIEI SOLICITANTULUI și al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul

 • a) 1 copil -1 pct.+l pct.(ptr. celelalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul indiferent de numărul acestora);

 • b) 2 copii - 2 pct.+l (ptr. celelalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul indiferent de numărul acestora);

 • c) 3 copii - 3pct.+l(ptr. celelalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul indiferent de numărul acestora);

 • e) >de 3 copii - 4 pct. +1 pct. (ptr. celelalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul, indiferent de numărul acestora).

 • 3. STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ:

- boala de care suferă solicitantul, un membru al familiei sau aflat în întreținere:

 • - invalid gr. I - 3 pct.

 • - invalid gr. II - 2 pct.

 • - handicap grav - 2 pct.

 • - handicap accentuat - 1 pct.

 • - handicap mediu - 0,50 pct.

Dovada încadrării într-un grad de handicap sau invaliditate se va face prin certificat de încadrare/decizie de invaliditate.

 • 4. STARE CIVILĂ ACTUALĂ:

 • a) căsătorit - 3 pct.

 • b) necăsătorit -1 pct.

 • 5. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI:

 • a) peste 1 an -0.50 pct.

 • b) între 2-4 ani împliniți - 2 pct.

 • c) peste 4 ani împliniți (indiferent de numărul de ani) - 3 pct;

La număr egal de puncte vechimea cererii solicitantului va fi un criteriu de departajare.

 • 6. VENITUL MEDIU LUNAR/MEMBRU DE FAMILIE

 • a) între salar de bază minim brut pe țară garantat în plată și salariul mediu net pe economie- 4 pct.

 • b) peste salariul mediu net pe economie - 2 pct.

 • 7. Familii de tineri cu vârsta de până la 35 de ani evacuați din locuință în virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu țin de voința și comportamentul acestora -1 pct.

 • 8. Repatriații- 1 pct

 • 9. Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani din case de ocrotire socială-1 pct.

 • 10. Locatari ai unor locuințe care nu mai prezintă siguranță în exploatare -1 pct.

 • 11. Funcționari publici transferați în interes de serviciu- 1 pct.

Anexa 2 CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ, CONFORM LEGII 114/1996, PENTRU LOCUINȚE SOCIALE

CONDIȚIE OBLIGATORIE:

 • - Familiile sau persoanele ce solicită repartizarea unei locuințe sociale vor avea un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimile 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin Statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința, și domiciliul stabil în municipiul Suceava.

Nu pot beneficia de locuințe sociale, persoanele sau familiile care:

 • - dețină în proprietate o locuință;

 • - au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;

 • - au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

 • - dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat. Notă: Venitul lunar pe familie se stabilește pe baza declarației de venit și a actelor doveditoare.

 • 1. CONDIȚIILE DE LOCUIT ALE SOLICITANTULUI-mp pe membru al familiei solicitantului:

 • a) mai mică de 8 mp - 10 pct.

 • b) 8mp și până la 12 mp inclusiv - 9 pct.

 • c) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv - 7 pct.

 • d) mai mare de 15 și până la 18 mp inclusiv - 5 pct.

 • 2. NUMĂR DE COPII AI FAMILIEI SOLICITANTULUI și al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul

 • a) 1 copil -1 pct.+l pct.(ptr. celelalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul indiferent de numărul acestora)

 • b) 2 copii - 2 pct.+l (ptr. celelalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul indiferent de numărul acestora)

 • c) 3 copii - 3pct.+l (ptr. celelalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul indiferent de numărul acestora)

 • e) >de 3 copii - 4 pct. +1 pct. (ptr. celelalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul, indiferent de numărul acestora)

 • 3. STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ:

- boala de care suferă solicitantul, un membru al familiei sau aflat în întreținere:

 • - invalid gr. I - 3 pct.

 • - invalid gr. II - 2 pct.

 • - handicap grav - 2 pct.

 • - handicap accentuat - 1 pct.

 • - handicap mediu - 0,50 pct.

Dovada încadrării într-un grad de handicap sau invaliditate se va face prin certificat de încadrare/decizie de invaliditate.

 • 4. STARE CIVILĂ ACTUALĂ:

 • a) căsătorit - 3 pct.

 • b) necăsătorit -1 pct.

 • 5. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI:

 • a) peste 1 an - 0.50 pct.

 • b) între 2-4 ani împliniți - 2 pct.

 • c) peste 4 ani împliniți (indiferent de numărul de ani) - 3pct.;

Locuințele sociale se repartizează pe baza criteriilor stabilite mai sus, și de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită, potrivit legii, următoarele categorii de persoane:

 • -  Persoanele si familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

 • -  Tinerii care au vârsta de pînă la 35 de ani;

 • -  Tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au vârsta de 18 ani;

 • -   Invalizi gr. I și II;

 • -  Persoanele cu handicap;

 • -  Pensionarii;

 • -  Veterani si văduve de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele ce s-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoluției muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare și ai prevederile Decretului Lege nr.l 18/1990 privind acordarea unor depturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate din strinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare (alte persoane sau familii îndreptățite).

 • -  Persoanele si familiile evacuate din locuință în virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu țin de voința și comportamentul acestora;

 • - Persoanele si familiile ai unor locuințe care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNEI LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

 • - Cerere tip;

-Documente justificative a titularului cererii și după caz, a soției/soțului sau alte persoane aflate în întreținere din care să rezulte:

 • a) venitul net pe ultimile 12 luni;

 • b) adresa unității sau a punctului de lucru al filialei unității angajatoare;

 • - Extras REVISAL, Contract de Muncă;

 • - Declarație autentificată a titularului cererii și, după caz, a soției/soțului și a celorlalte persoane aflate în întreținerea acestuia din care să rezulte că nu dețin și nu au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990, nu au beneficiat și/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe, nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locative de stat și nici nu dețin teren atribuit conform Legii nr. 15/2003

 • - Certificat fiscal al titularului cererii și, după caz, al soției/soțului și a celorlalte persoane aflate în întreținerea acestuia de la Primăria municipiului Suceava din care să rezulte că nu deține locuință în proprietate;

 • - Copii acte de identitate( pentru toate persoanele care locuiesc la adresa declarată);

 • - Copii certificate de naștere copii, care locuiesc la adresa declarată;

 • - Copie Certificat căsătorie (pentru toate familiile) care locuiesc la adresa declarată;

 • - Copie Contract de vânzare cumpărare din care să rezulte suprafața locuibilă ( unde locuiește cu mutație definitivă sau reședință de flotant);

 • - Persoanele care locuiesc cu chirie vor prezenta contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale , iar în contract se va specifica chiria și suprafața locuibilă pe care o folosește;

 • - Documente justificative din care rezută încadrarea într-un grad de handicap sau invaliditate solicitantul, un membru al familiei sau aflat în întreținere(dupa caz);

 • - Adeverință prin care se certifică faptul că titularul cererii provine din sistemul de protecția copilului;

 • - Adeverință de la asociația de proprietari cu numărul de persoane înscrise și numărul de persoane care plătesc întreținerea (pe ultimile 12 luni).

 • - Acte doveditoare din care să rezulte că se încadrează în una din situații după caz: familii de tineri cu vârsta de până la 35 de ani evacuați din locuință în virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu țin de voința și comportamentul acestora, repatriații, locatari ai unor locuințe care nu mai prezintă siguranță în exploatare, funcționari publici transferați în interes de serviciu.

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNEI LOCUINȚE SOCIALE

 • - Cerere tip;

 • - Documente justificative a titularului cererii și după caz, a soției/soțului sau alte persoane aflate în întreținere din care să rezulte:

 • a) venitul net pe ultimile 12 luni;

 • b) adresa unității sau a punctului de lucru al filialei unității angajatoare;

 • - Extras REVISAL, Contract de Muncă;

 • - Declarație autentificată a titularului cererii și, după caz, a soției/soțului și a celorlalte persoane aflate în întreținerea acestuia din care să rezulte că nu dețin și nu au înstrăinat o locuință după 1 ianuarie 1990, nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locative de stat, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și nici nu dețin teren atribuit conform Legii nr. 15/2003;

 • - Certificat fiscal al titularului cererii și, după caz, al soției/soțului și a celorlalte persoane aflate în întreținerea acestuia de la Primăria municipiului Suceava din care să rezulte că nu deține locuință în proprietate;

 • - Copii acte de identitate( pentru toate persoanele care locuiesc la adresa declarată);

 • - Copii certificate de naștere copii, care locuiesc la adresa declarată;

 • - Copie certificat căsătorie (pentru toate familiile) care locuiesc la adresa declarată;

 • - Copie contract de vânzare cumpărare din care să rezulte suprafața locuibilă ( unde locuiește cu mutație definitivă sau reședință de flotant);

 • - Persoanele care locuiesc cu chirie vor prezenta contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale, iar în contract se va specifica chiria și suprafața locuibilă pe care o folosește;

 • - Copie Certificat medical emis de comisia de expertiză din care rezultă încadrarea într-un grad de handicap sau invaliditate din care rezută boala de care suferă solicitantul, un membru al familiei sau aflat în întreținere(dupa caz);

 • - Adeverință prin care se certifică faptul că titularul cererii provine din sistemul de protecția copilului;

 • - Adeverință de la asociația de proprietari cu numărul de persoane înscrise și numărul de persoane care plătesc întreținerea (pe ultimile 12 luni).

 • - Acte doveditoare din care să rezulte că se încadrează în una din situații după caz: persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, tinerii care au vârsta de pînă la 35 de ani, invalizi gr. I și II, persoanele cu handicap, pensionarii, veterani si văduve de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii- martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele ce s-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoluției muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare și ai prevederile Decretului Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor depturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate din strinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare (alte persoane sau familii îndreptățite), persoanele si familiile evacuate din locuință în virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu țin de voința și comportamentul acestora, persoanele si familiile ai unor locuințe care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

Cerere tip pentru repartizarea unei locuințe:

Domnule Primar

Subsemnatul(a)..........................................................................................................................

C.N.P........................................................C.L Seria...............,Nr.................................. domiciliat(ă)

înlocalitatea..............................................,str....................................................................,nr.................

bl.................,sc.................., ap............., cu reședința în localitatea.......................................................

str..................................................,nr..........,sc.......,ap........,cu locul de muncă la.................................

cu punct de lucru în localitatea..........................................................

Starea civilă:căsătorit(ă)/necăsătorit(ă)/divorțat(ă)

Soțul/soția-numeleși prenumele................................................................................................

C.N.P........................................................C.I. Seria...............,Nr................................., domiciliat(â)

în localitatea..............................................,str....................................................................,nr...................,

bl.................,sc.................., ap............., cu reședința în localitatea.......................................................

str..................................................,nr..........,sc.......,ap........,cu locul de muncă la.................................

din localitatea..........................................................

Copii aflați în întreținere:..........................

Numărul total al locatarilor (inclusiv cei care nu fac parte din familia solicitantului).........

Situația locativă:

chiriaș în spațiu locativ privat: str............................................bl...........sc..............ap..........

tolerat în spațiu: str...........................................nr........bl...........sc..............ap..........

suprafața locuibilă.............mp.

Solicit repartizare unei unei locuințe:

 • - din fondul locativ de stat

 • - socială

Anexez la prezenta cerere următoarele acte :

 • 1.___________________________________________________________________________________________________________________________

 • 2. __________________________________________________________________________________________________________

 • 3. ________________

 • 4. _____________________________________________________________________________________________________

 • 5.       ________________________________________________________________________________________________________

 • 6.           _____________________________________________________________________________________________________

 • 7.      _____________________________________________________________________________________________________

8          _____________________________________________________________________________________

Declar pe propria răspundere și sub sancțiunile Codului Penal că datele și informațiile

prezentate sunt complete și corespund realității. Adresa la care putem fi contactați este: localitatea................................................................

str.........................................................nr.......,bl..........,sc.......ap.....telefon.......................

DATA


SEMNĂTURA