Hotărârea nr. 290/2016

HOTĂRÂRE,privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru ,Direcţia Generală a Domeniului Public, Direcţia Administraţia Pieţelor,,înfiinţarea unui post şi actualizarea organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor posturi în statele de funcții pentru Direcția Generală a Domeniului Public, Direcția Administrația Piețelor, înființarea unui post și actualizarea organigramei Direcției de Asistență Socială

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 29383/20.09.2016, Raportul Serviciului resurse umane nr. 29384/20.09.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică,disciplinară

în conformitate cu prevederile art. 41, alin.(l), (2), (4),- titlul I din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificată și completată prin H.G.R. nr. 1027/2014, denumit în continuare Regulament-cadru, precum și art.26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La nivelul Direcției Generale a Domeniului Public , se aprobă:

- transformarea corespunzătoare a funcției contractuale de execuție, de inspector de specialitate, grad profesional debutant, la expirarea perioadei de debut, în funcția contractuală, gradul II, promovarea salariatului titular din gradul profesional deținut, în gradul profesional imediat superior, pentru care s-a întocmit de către șeful ierarhic, raportul de evaluare, care la data de 06 septembrie 2016 a susținut examen de promovare în grad profesional superior funcției deținute și a fost declarat “Admis”, în structura de personal al Direcției Generale a Domeniului Public - Serviciul Administrativ. (1)

Menționăm faptul că atribuțiile din fișa postului supus transformării a fost deja completată cu atribuții noi.

Art.2. La nivelul Direcției Administrația Piețelor, se aprobă:

  • a) mutarea postului vacant de îngrijitor din structura de personal al Pieței agroalimentare En gross în structura de personal al Compartimentului Tehnic la nivelul Direcției Administrația Piețelor;

  • b) transformarea postului de îngrijitor din structura de personal al Compartimentului tehnic în post de sudor tr.IV în cadrul aceleiași structuri - Direcția Administrația Piețelor;

  • c) mutarea postului vacant de casier din structura de personal al pieței agroalimentare En gross în structura de personal al Compartimentului control alimente de origine animală;

  • d) transformarea postului de casier din structura de personal al Compartimentului control alimente de origine animală în post de inspector de specialitate debutant în cadrul aceleiași structuri ;(2)

Art.3. La nivelul Direcției de Asistență Socială, se aprobă:

- majorarea numărului de personal al Direcției de Asistență Socială cu un post, respectiv de la 106 la 107 posturi, prin completarea structurii de personal a Serviciului Ajutoare Sociale cu un post de expert local pe problemele romilor, tr.I, în vederea îndeplinirii obiectivului principal al postului, cel conferit de reprezentativitatea rolului de mediator între comunitatea romă și administrația publică locală.(3)

Art.4. Se aprobă, actualizarea organigramei Direcției de Asistență Socială.(4)

Art.5. Potrivit art.l - 3 se aprobă, în formă actualizată, statele de funcții pentru: ®  Direcția Generală a Domeniului Public                    - Anexa nr. 1

  • •  Direcția Administrația Piețelor                            - Anexa nr.2

  • •  Direcția de Asistență Socială                               - Anexa nr.3

Art.6. Potrivit art.4 se aprobă, organigrama Direcției de Asistență Socială, conform anexei nr,4.

Art.7. Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Primarul municipiului Suceava, prin Serviciul resurse umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE .^EjD-

Contrasemnează SecretajGntfnicipiu Jr. IW CIUT AC


OVIDIU

Nr. 290 din 29 septembrie 2016