Hotărârea nr. 29/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul 2016,ale Teatrului Municipal Matei Vișniec Suceava și rectificarea Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul 2016 ale Teatrului Municipal Matei Vișniec Suceava și rectificarea Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 5752 din 19.02.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 5753 din 19.02.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr.215 /2001 a administrației publice locale republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului Municipal Matei Vișniec pentru anul 2016, conform Anexei 1.

  • (2) Se aprobă Lista de investiții a Teatrului Municipal Matei Vișniec pentru anul 2016, conform Anexei 2.

  • (3) Se aprobă Bugetul rectificat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, conform Anexei 3.

  • (4) Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Cheltuielile prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului Municipal Matei Vișniec pentru anul 2016 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

  • (2) Cheltuielile prevăzute în Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

  • (3) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MUNICIPIU

JR. GfyTAC IO AN

Nr. 29 Din 25 februarie 2016