Hotărârea nr. 289/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate,în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, ,destinate închirierii în municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava:

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 26183/22.08.2016, Raportul Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 26184/22.08.2016, Avizul ANL nr. 81268/05.09.2016 înregistrat la Primăria municipiului Suceava sub nr. 28.113/08.09.2016 și Raportul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte, protecție socială;

în baza dispozițiilor art. 8, alin.(3) din Legii nr. 152/1998 republicată cu modicările și completările ulterioare privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, a art. 14, alin(8) din HG nr. 962/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

In temeiul prevederilor art.36 alin.l, alin 2 lit c, alin. 5, lit.a, art.45 alin.l, art.49 alin.l din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată și modificată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Suceava, prezentate în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 în vederea obținerii unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii sunt necesare

documentele prevăzute în anexa 2 și anexa 3.

Art. 3 Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul municipiul Suceava, prin Biroul evidența și administrarea imobilelor de



Contrasemnează

Secretar^nunicipiu Jr. lOÂ&ClUTAC

Nr. 289 din 29 septembrie 2016