Hotărârea nr. 288/2016

HOTĂRÂRE,privind atribuirea copiilor conforme pentru serviciul de transport în regim de închiriere

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind atribuirea copiilor conforme pentru serviciul de transport în regim de închiriere

Consiliul Local al municipiului Suceava

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr.29.024/16.09.2016, Raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr. 29.025/16.09.2016 și Raportul Comisiei de servicii publice;

în temeiul prevederilor art. 142 alin. (9) din Legea ar. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere -emis de ministrul internelor și reformei administrative, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 emis de ministrul internelor și reformei administrative;

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) punct 14 și al art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea copiilor conforme pentru transportul de persoane în regim de închiriere, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Procedura de eliberare a copiilor confirme va fi declanșată la data intrării în vigoare a hotărârii.

Art. 3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri-Contrasemnează

Secrctax/municipiu

Jr. IQANxeiUTAC

Nr. 288 din 29 septembrie 2016