Hotărârea nr. 286/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul,Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la,S.C. „A.C.E.T” S.A. Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „A.C.E.T” S.A. Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 29.342/20.09.2016, Raportul Secretarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 29.343/20.09.2016 și Raportul Comisiei servicii publice;

în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și ale OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.3, lit, „c”, art. 37, art. 45 alin. 1, art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge nominalizarea a doi consilieri locali ca reprezentanți ai municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava.


Contrasemnează


Secreta unjcipiu

Jr. IO ?1UTAC

Nr. 286 din 29 septembrie 2016