Hotărârea nr. 285/2016

HOTĂRÂRE,privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Suceava,în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Suceava în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 28430/12.09.2016, Raportul Serviciului contencios administrativ juridic înregistrat cu nr. 28431/12.09.2016 și Raportul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte, protecție socială și relația cu societatea civilă;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit a, art. 45 alin (1) și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Se aprobă numirea d-lui. Grosar Alexandru - Cornel ca reprezentant al deliberativului local în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal "Matei Vișniec" Suceava.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.Contr nează

SecretaVmunteipiu

Jr. I CIUTAC


Nr. 285 din 29 septembrie 2016