Hotărârea nr. 284/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării Municipiului Suceava la constituirea ,Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava – Botoșani, ,în calitate de membru fondator, a Actului Constitutiv și Statutului

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasy.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Suceava la constituirea Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava - Botoșani, în calitate de membru fondator, a Actului Constitutiv și Statutului

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și a Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrată sub nr. 29742/22.09.2016, Raportul Serviciului Integrare europeană și strategii de dezvoltare nr. 29743/22.09.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit.”e” , alin. (7 ) lit. “a” , art.45 alin. ( 2) Iit.”f ’, art. 47 si art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă participarea Municipiului Suceava, la constituirea Asociației Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botosani, în calitate de membru fondator.

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv si Statutul Asociației Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botosani, conform Anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește domnul Ion Lungu, Primarul Municipiului Suceava, să semneze toate documentele necesare consituirii Asociației Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botosani.

Art.4. Se desemnează domnul Ion Lungu, Primarul Municipiului Suceava în calitate de reprezentant al Municipiului Suceava în Adunarea Generală a Asociației Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botosani.

Art.5. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire

prevederile prezenteiJioț^ârj,Contrasemnează Secreta/municipiu Jr. IOAN CHJTAC

Nr, 284 din 29 septembrie 2016