Hotărârea nr. 283/2016

HOTĂRÂRE,privind susținerea proiectului,„REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI – SUCEAVA”, ,din cadrul Regiunii Nord – Est, ce va fi promovat în asociere de UAT Județul Iași și ,UAT Județul Suceava, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, ,Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind susținerea proiectului „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI - SUCEAVA”, din cadrul Regiunii Nord - Est, ce va fi promovat în asociere de UAT Județul Iași și UAT Județul Suceava, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6 - îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 29.562/21.09.2016 Raportul Serviciului administrare străzi și sistematizare rutieră înregistrat sub nr. 29.563/21.09.2016, Adresa Consiliului Județean Suceava nr. 20.906/16.09.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.2 lit. „b” și „c”, alin.6 pct. 13, art. 44, art. 45 alin. 2 lit. „d”, art. 47 alin. 1 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se certifică starea tehnică bună, așa cum este ea definită prin POR 2014 - 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, Ghidul solicitanului - condiții specifice, a tronsoanelor de drumuri care fac parte din Axa rutieră strategică 1: Iași - Suceava și sunt în administrarea Municipiului Suceava, respactiv:

-DJ 209 C între km 0+000 - 0+870;

-Drumul E 85 - pe prțiunea care traversează Municipiul Suceava și are categoria de stradă, începând din DJ 209 C la km 0+000 - respectiv: Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul 1 Mai, Strada Ștefan cel Mare, Strada Ana Ipătescu și până la intersecția cu DJ 208 A la km 0+000;

-DJ 208 A între km 0+000 - 1+564.

Art. 2 Consiliul Local al municipiului Suceava își asumă obligația să asigure funcționalitatea în integralitatea lor, a tronsoanelor de drumuri menționate la Art. 1 Ia parametrii corespunzători unei stări tehnice bune, pentru a asigura continuitatea traseului corespunzător Axei rutere strategice 1: Iași -Suceava, precum și conectarea la rețeaua TEN -Ta localităților tranzitate de aceasta, începând de la momentul recepției lucrărilor ce vor fi executate urmare a promovării proiectului „REGIUNEA NORD -EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI - SUCEAVA” și până la încheierea perioadei de

durabilitate a investiției, așa cum este aceasta definită prin art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului 1303/2013, respectiv 5 ani după efectuarea plății finale către beneficiarul finanțării nerambursabile.

Art. 3 Primarul^pjunicipiului Suceava prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire


PREȘEDINTE

OVIDIU Dd^CWJgl


neazăContrasei Secretar municipiu Jr. IOAN?


IUTAC


Nr. 283 din 29 septembrie 2016