Hotărârea nr. 282/2016

HOTĂRÂRE,privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, ,strada Cuza Vodă nr.14

MUNICIPIUL SUCEAVA

lUdul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Cuza Vodă nr.14

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 29723/22.09.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 29.724/22.09.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

în conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redevenței datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

Potrivit HCL nr. 252 din 25.08.2016 prin care s-a aprobat concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Cuza Vodă nr.14, bloc 70, scara G, pentru construire balcon în extinderea apartamentului nr.l;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. cși al. (5) lit. b, art. 45 al. (2), art.47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrațieipublice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava în suprafață de 18,8 mp (p.c. 49535) situat în Suceava, str. Cuza Vodă nr.14, bloc 70, scara G, pentru construire balcon în extinderea apartamentului nr.l.

Art2. Se aprobă caietul de sarcini în vederea concesionării parcelei de teren precizate la art. 1.

Art.3. Se aprobă prețul concesiunii suprafeței de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 376 euro respectiv 1.674 lei pentru parcela de teren în suprafață de 18,8 mp (p.c. 49535) situată în Suceava, strada Cuza Vodă nr.14, bloc 70, scara G, cu recuperarea prețului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art. 4. Caietul de sarcini constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatjiEde'::|pVciălițate.

■ ■

ovidiu DqRqContrasemnează Secretar municipiu Jr. IOA&OUTAC

Nr. 282 din 29 septembrie 2016