Hotărârea nr. 281/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea concesionării fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Calea Unirii nr.58, bl.56, sc.D, ,pentru amenajare alee și gol de ușă pentru acces din exterior,în vederea schimbării destinației din spaţiu comercial în spațiu prestări servicii (frizerie)

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea concesionării fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Calea Unirii nr.58, bl.56, sc.D, pentru amenajare alee și gol de ușă pentru acces din exterior

în vederea schimbării destinației din spațiu comercial în spațiu prestări servicii (frizerie)

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 29728/22.09.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 29729/22.09.2016, Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren (solicitant Ursachi Mărioara Grațiela) în suprafață de 12 mp (p.c. 35478) situată în Suceava, strada Calea Unirii nr.58, bl.56, sc.D, pentru amenajare alee și gol de ușă pentru acces din exterior în vederea schimbării destinației din spațiu comercial în spațiu prestări serviciiSccretih/municipiu Jr. IQăWiUTAC

Nr. 281 din 29 septembrie 2016