Hotărârea nr. 279/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea concesionării fără licitaţie publică a unui teren proprietate privată ,a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava,,B-dul George Enescu nr. 23, Bl. G45

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tei: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind respingerea concesionării fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, B-dul George Enescu nr. 23, BL G45

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 29731/22.09.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 29.732/22.09.2016, Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit, c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge concesionarea fără licitație publică a unui teren (solicitant Cojoc Dinu) în suprafață totală de 5 mp (p.c. nr. 43705) situat în Suceava B-dul George Enescu nr. 23, bl. G45 în vederea extinderii apartamentului nr.2 cu un windfang (2,9 mp) și amenajarea


Contrasemnează


Secretarijnunicipiu

Jr. IOAN CIUT AC

Nr. 279 din 29 septembrie 2016