Hotărârea nr. 277/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren,situată în Suceava, str. Trandafirilor fn. în vederea amplasării ,unui pupitru pentru comercializare flori

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Trandafirilor fn. în vederea amplasării unui pupitru pentru comercializare flori

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrata sub nr. 29.718/22.09.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 29.719/22.09.2016, Raportul Comisiei economico - financiare, juridica, disciplinara și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

In baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Conform art. 61 al. 2 din normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 și art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă închirierea prin licitație publică (solicitant P.F.A. Marin Agrecii Ion) a unei parcele de teren în suprafață de 6 mp, situată în Suceava, str. Trandafirilor fn - p.c. 71.50/6, în vederea amplasării unui pupitru pentru comercializare flori.

Art.2. Parcela de teren menționată mai sus se închiriază pînă la data de 31.12.2016, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Se aprobă prețul de pornire la licitație în vederea închirierii parcelei de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 9,7 lei/mp/lună.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului


Contrasemnează Secretaimunicipiu Jr. IQANXlUTAC

Nr. 277 din 29 septembrie 2016