Hotărârea nr. 276/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosinţă gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Diakonia” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Diakonia” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 29726/22.09.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 29727/22.09.2016, Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor Legea nr. 239 din 12.07.2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult.

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului atribuit în folosință gratuită Bisericii Creștine după Evanghelie „Diakonia” Suceava în bazaHCL nr. 95 din 31.03.2016.


Contrasemnează  Secret^f/bunicipiu Jr. I TAC


Nr. 276 din 29 septembrie 2016