Hotărârea nr. 275/2016

HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014,privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 29.886/23.09.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 29.887/23.09.2016 și Raportul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completează anexanr. 1 IaHCL nr.151 din29.05.2014 conform anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2. Se completează anexa nr. 17 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se completează anexa nr. 8 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se completează anexa nr. 9 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.4 la

prezenta hotărâre.

Art.5, Se modifică prezenta hotărâre.

Art.6. Se modifică prezenta hotărâre.

Art.7. Se modifică


anexa


anexa


anexa


nr. 1


nr. 4


nr. 9


la HCL


la HCL


la HCL


nr.151


nr.151


nr.151


din 29.05.2014 conform anexei nr.5 la


din 29.05.2014 conform anexei nr.6 la


din 29.05.2014 conform anexei nr.7 la


prezenta hotărâre.