Hotărârea nr. 274/2016

HOTĂRÂRE,privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții,„Sala polivalentă din municipiul Suceava, județul Suceava”

«MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tei: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții

„Sala polivalentă din municipiul Suceava, județul Suceava”

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 30.012/23.09.2016, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții înregistrat sub nr. 30.013/23.09.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică și disciplinară;

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 245/25.08.2016;

în conformitate cu prevederile OG nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A.;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.2 lit. „b”, alin.4 lit. „b”, art. 45 alin. 3, art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în intravilanul municipiului Suceava, județul Suceava, aflat în proprietatea Municipiului Suceava, în suprafață de 49.642 mp., identificat potrivit Cărții funciare nr. 49731, nr. topo 49731, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” ~ S.A. a obiectivului de investiții „Sală polivalentă”.

Art. 2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3 Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Suceava, județul Suceava a cheltuileilor pentru racordurile la utilități (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.);

Art. 4 Consiliul Local al Municipiului Suceava, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului;

Art. 5 Consiliul Local al Municipiului Suceava se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.


Contrasfemnează

S ecr eta jfe/mtrfi i cip iu Jr. IQAN CIUTAC


Președintă

OVIDIU^

//

Nr. 274 din 29 sțpiembrie 2016