Hotărârea nr. 273/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent pentru,COMPLEX SPORTIV, ce va fi construit pe teren situat in intravilan, ce apartine domeniului public al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism

PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent pentru COMPLEX SPORTIV, ce va fi construit pe teren situat in intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Suceava

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 30.010/23.09.2016, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 30.011/23.09.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c) , art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 si art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l a) Se aprobă Planul urbanistic zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru COMPLEX SPORTIV, ce va fi construit pe teren situat în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Suceava. Suprafața studiată în PUZ este de 120.000 mp teren, identic cu parcelele cadastrale nr. 49730 în suprafață de 70358 mp și nr. 49731 în suprafață de 49642 mp.

Documentația de urbanism - PUZ, face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Planul Urbanistic Zonal cuprinde următoarele zone funcționale și indicatori urbanistici: Indici urbanistici globali: P.O.T. = maxim 50%, C.U.T. = maxim 2

  • 1.  U.T.R. Sp ( unitate teritorială de referință) : SPORT - ocupă suprafața de 50.990,93 mp (42,49% ) din care: stadion municipal cu 15.000 locuri -25.126,69 mp; sală polivalentă cu 7500 locuri din care 5000 locuri fixe și 2500 locuri mobile - 13269,10 mp; bazin olimpic de înot -5371,14 mp; terenuri multifuncționale pentru sport în aer liber (handbal, baschet, volei, tenis) -7224,00 mp. Construcțiile propuse vor respecta alinierea Ia traseele pietonale majore din cadrul ansamblului și vor avea un regim de înălțime de S+P+4E, cu o înălțime maximă la cornișă de 27,00 m fata de C.T.A.

  • 2. U.T.R. Sv : SPAȚII VERZI AMENAJATE/PARCURI - ocupă suprafața de 26.484,85 mp (22,07%)

Complementar dotărilor sportive se vor amenaja spații verzi cu peisagistică deosebită, atât sub formă de insule care agrementează circulațiile pietonale, cât și de parcuri de mari dimensiuni. Indici urbanistici specifici: P.O.T. = 5%, C.U.T. = 0,1

  • 3. U.T.R. Ps : PARCĂRI SUBTERANE, SPAȚII TEHNICE, SPAȚII COMERCIALE -ocupă suprafața de 40.223,35 mp.

La nivelul cotei inferioare a amplasamentului studiat se va amenaja o dală parțial îngropată, situată la aprox. - 5,00 față de cota + 0,00 reglementată prin PUZ.

La acest nivel se vor grupa parcările pentru public (1.600 locuri) și traseele auto pentru sportivi, aprovizionare, intervenție, etc., precum si spațiile tehnice/anexă necesare funcționării ansamblului.

  • 4. U.T.R. Pt: PARCĂRI LA NIVELUL TERENULUI - ocupă suprafața de 4.255,20 mp (3,55%).

Vor fi amenajate aprox. 400 locuri de parcare la nivelul cotei superioare a terenului, pentru sportivi, oficialități și echipaje de intervenție. Se vor prevedea plantații cu arbuști decorativi: min. 1 arbust/lOOmp sau min. 1 arbust/8 locuri de parcare. Pe cât posibil locurile de parcare vor fi pavate cu dale inierbate.

  • 5. U.T.R. Le.: LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII, INSTITUȚII, COMERȚ, SERVICII - ocupă suprafața de 8.140,00 mp (6,78 % )

Clădirile vor avea un regim de înălțime de max. P+2E cu o înălțime la cornișă de max, 10,0 m fata de C.T.A. Clădirile vor trebui sa respecte alinierea la aleea carosabilă care delimitează loturile - 8,00 m față de axul străzii și vor fi amplasate respectând retragerile laterale și posterioare minime de 3,00, față de limita lotului. Intre două clădiri învecinate se va respecta o distanță minimă în plan orizontal cel puțin egală cu gard viu, arbuști ornamentali) cu o eventuală parte opacă de maxim 45 cm înălțime. Minim 20% din suprafața lotului va fi ocupată de spații verzi amenajate. Indici urbanistici specifici: P.O.T. = 35%, C.U.T. = 0,5

  • 6.  U.T.R. D : DRUMURI - ocupă suprafața de 10.705,31 mp ( 8,92 % )

  • - Strada principală cu profil total de 20,0 m: carosabil de 14,0 m (câte două benzi de circulație de 3,5 m pe fiecare sens) și trotuare laterale de min. 1,4 m însoțite de plantații de gardă a min. 1,5 m de fiecare parte a drumului.

  • - străzi secundare cu profil total de 10,0 m: carosabil de 7,0 m (o bandă de circulație de 3,5 m pe fiecare sens) și trotuare laterale de min. 1,5 m.

Pentru facilitarea accesului la terenul studiat s-au prevăzut:

  • - crearea unei străzi de acces cu câte două benzi carosabile pe fiecare sens de circulație (pe traseul drumului de exploatare existent), care face legătura între amplasamentul studiat și bd. Sofia Vicoveanca (drumul european E85).

b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 10 ani de la data aprobării.

ART. 2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrase ează  Secretanftfunicipiu Jr. IO