Hotărârea nr. 272/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru desființare construcție existentă și construire clădire cu destinația spațiu pentru producție și comercializare produse covrigărie-patiserie, pe teren proprietate privată - Solicitant: S.C. AMBIANȚA COM S.R.L.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind respingerea documentației de urbanism

PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru desființare construcție existentă și construire clădire cu destinația spațiu pentru producție și comercializare produse covrigărie-patiserie, pe teren proprietate privată - Solicitant: S.C. AMBIANȚA COM S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 26399/24.08.2016, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 26400/24.08.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului.

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru desființare construcție existentă și construire clădire cu destinația spațiu pentru producție și comercializare produse covrigărie-patiserie, pe teren proprietate privată în suprafață de 110 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 41943, situat în intravilanul municipiului pe strada Tineretului, nr. 2B.