Hotărârea nr. 271/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru,obiectivul de investitii: „Încălzirea si ventilarea Pieței Agroalimentare Centrale (Corp B)”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

\vw w.pr i mar i as v. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „încălzirea si ventilarea Pieței Agroalimentare Centrale (Corp B)”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și a Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrată sub nr. 29.897/23.09.2016, Raportul Serviciului de investiții nr. 29.898/23.09.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit. d), art. 45 alin.l, art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, privind administrația publica locală republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „încălzirea și ventilarea Pieței Agroalimentare Centrale (Corp B)” , înscris în cartea funciară 43582 UAT Suceava conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secretar iminicipiu Jr. lOAWCRTf AC

Nr. 271 din 29 septembrie 2016