Hotărârea nr. 270/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul de investiții: „Acoperire și modernizare Piața Burdujeni”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

wvvvv.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Acoperire și modernizare Piața Burdujeni”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și a Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrată sub nr. 28.616/14.09.2016, Raportul Serviciului de investiții nr. 28.617/14.09.2016 și Raportul Comisiei economic o-financiară, juridică, disciplinară:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit. d), art. 45 alin.l, art. 47 și art. 49, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, privind administrația publica republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Acoperire si modernizare Piața Burdujeni” înscris în cartea funciară 48624 UAT Suceava conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se abrogă prevederile HCLnr.10/28.01.2016.

Art. 3 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate,vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

OVIDIU D



Contrashează

Secretar 5Rup ici piu Jr. IO



IUTAC


Nr. 270 din 29 septembrie 2016