Hotărârea nr. 27/2016

H O T Ă R Â R E,privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru instituţia de spectacole ,,Teatrul municipal Matei Vişniec Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@prlmariasv.roTel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru instituția de spectacole „Teatrul municipal Matei Vișniec Suceava”

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

Având în vedere:

Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Suceava înregistrată sub nr. 5614 / 18.02.2016 ;

Raportul cu nr. 5616/ 18.02.2016 semnat de manager, Serviciul contencios, juridic și Serviciul resurse umane;

Raportul Comisiei economico-financiară, juridică,disciplinară;

Adresa nr.3 din 17.02.2016 a managerului instituției de spectacole „ Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava”;

în conformitate cu prevederile art. OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările, a OUG nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, a OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.b) , art.45 alin.l, art.47 si art.49 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă Organigrama instituției de spectacole „Teatrul municipal Matei Vișniec Suceava” cu un total de 31 posturi, conform anexei nr. 1

Art.2. Se aprobă Statul de funcții al instituției de spectacole „Teatrul municipal Matei Vișniec Suceava" cu un număr de 31 de funcții din care: 4 funcții de conducere și 27 funcții de execuție, conform anexei nr.2.

Art.3. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4. Primarul municipiului Suceava și managerul intituției de spectacole „Teatrul municipal Matei Vișniec Suceava” va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONTRA SECRETA JR.C

NEAZA

NICIPIU ACIOAN

Nr. 27 Din 25 februarie 2015


TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA


ORGANIGRAMA


Centralizator posturi *

Conducere

Execuție

TOTAL

*personal contractual


Albastru = 1 post Verde = 13 posturi Portocaliu = 5 posturi Mov = 6 posturi

MANAGER Carmen Ver t£a SteiciucAnexa nr. 1 la H.C.L. nr. &.Z?din 25.02.2016


Teatrul Municipal „ Matei Vișniec"

Suceava

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 77?7?..din 25.02.2016STAT DE FUNCȚII

Nr.

cit

Numele, prenumele/ VACANT, temporar VACANT, după caz

Structura

Funcția contractuală

Treapta pro-fesională/grad

Nivelui

studiilor

de conducere

de execuție

1

Steiciuc Carmen Veronica

Manager

Manager - N.T.

S

I. DIRECȚIA ARTISTICĂ

2

vacant

director artistic

S

Compartimentul artistic

3

vacant

Actor

debutant

s

4

vacant

Actor

debutant

s

5

vacant

Actor

debutant

s

6

vacant

Actor

tr.II

s

7

vacant

Actor

tr.II

s

8

vacant

Actor

tr.II

s

9

vacant

Actor

TR.I

s

10

vacant

Actor

TR.I

s

11

vacant

Actor

TR.IA

s

12

vacant

Actor

TR.IA

s

13

vacant

Regizor artistic

gradul IA

s

14

vacant

secretar literar

gradul IA

s

15

vacant

impresar artistic

gradul IA

s

Birou tehnic de scenă

16

vacant

șef birou- regizor tehnic

s

17

vacant

operator lumini

gradul IA

M

18

vacant

operator sunet,video, efecte spec.

gradul IA

M

19

vacant

Mașinist

gradul I

M

20

vacant

Mașinist

gradul I

M

21

vacant

Mașinist

gradul II

M

22

vacant

Recuziter

gradul I

M

Compartiment juridic

23

vacant

consilier juridic

gradul II

S

Compartiment resurse umane

24

consilier resurse umane

gradul I

S

Compartiment secretariat și marketing

25

vacant

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

expert marketing PR

gradul I

S

Compartimentul financiar contabil și administrativ

26

vacant

contabil șef

S

27

vacant

Economist

gradul I

S

28

vacant

Expert dezvoltare

gradul. I

S

29

vacant

Inginer sistem IT

gradul. I

S

30

vacant

casier

M_

31

vacant

șofer

tr.I

M

Nr. total funcții contractuale

31

din care:

de conducere

4

de execuție

27

MANAGER,

Steiciuc Carmen Veronica