Hotărârea nr. 269/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociaţia Revistei „Timpul” Iași

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www,primar iasv. r o, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Revistei „Timpul” Iași

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 29765/22.09.2016, Raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 29766/22.09.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f’, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Revistei „Timpul” Iași, pentru perioada 30.09.2016 - 24.10.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul „Gala Oamenilor timpului bucovineni”, care se va desfășura în Municipiul Suceava.

(2) Concertul extraordinar și premierea nominalizaților bucovineni propuși în cadrul Campaniei „Oamenii Timpului”, se vor desfășura în sala Teatrului Municipal Matei Vișniec Suceava, deoarece există spațiul necesar (300 locuri), iar dezbaterea cu tema "Precentenarul Unirii Bucovinei cu România, moment istoric important în făurirea statului național unitar român" se va desfășura la Muzeul Bucovinei Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 15.000 Iei,

Art. 3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile djy^gi^itate.


PREȘEDINTE OVIDIU DORL


Contrasemnează Secreta Jr. IO


Nr. 269 din 29 septembrie 2016