Hotărârea nr. 268/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația „Baschet Club Castorii” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Baschet Club Castorii” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 28523/13.09.2016, Raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 28524/13.09.2016 și Raportul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f”, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Baschet Club Castorii” Suceava, pentru perioada 29.09.2016 - 27.12.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul „Participarea la Campionatul Național de Baschet, under 13 masculin”. Competițiile din turul și returul campionatului se vor desfășura în mai multe localități, astfel: Bacău, Iași, Râmnicu Sărat, Focșani, Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 10.000 lei.

Art. 3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului

Suceava prin serviciile.


PREȘEDINTE D ovidiu dorWSeContrasemnează Secretarfrnunipipiu Jr. lOÂ&CWTAC

Nr. 268 din 29 septembrie 2016