Hotărârea nr. 267/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația Club Sportiv Montan Himalaya Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Club Sportiv Montan Himalaya Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 29763/22.09.2016, Raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 29764/22.09.2016 și Raportul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f”, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Club Sportiv Montan Himalaya Suceava, pentru perioada 30.09.2016 - 27.12.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul „Participarea la expediția românească, Himalaya 2016”. Expediția se va desfășura în Himalaya, Parcul Național Sagarmatha, regiunea Everest, granița Nepal/Tibet.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 10.000 lei.

Art. 3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


PREȘEDINTE D             j


Contrasemnează Secret^/fnunicipiu Jr. IQAN-CIUTAC


Nr. 267 din 29 septembrie 2016