Hotărârea nr. 266/2016

HOTĂRÂRE ,privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 29761/22.09.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 29762/ 22.09.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr.215 /2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016 rectificat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hoitărâre.

Art.2 (1) Cheltuielile prevăzute în Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a


Contrasemnează Secret/r/municipiu Jr. lOANjfenjTAC

Nr. 266 din 29 septembrie 2016