Hotărârea nr. 263/2016

Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. INTER - MEDIA S.R.L.

HBS MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și SC INTER-MEDIA SRL

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 26514 din 24.08.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 26515 din 24.08.2016 precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f ’, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și SC INTER-MEDIA SRL, pentru perioada 25.08.2016 - 25.09.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul ”10 PENTRU FOLCLOR, ediția I, partea a II-a”,Gala de Premiere a participanților care va avea loc la Muzeul Satului Bucovinean din Municipiul Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 10.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa Ia prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


Contra;

SECRETA^

JR.CR


Contra;


înnează

4JJN1CIPIU AC IOAN