Hotărârea nr. 262/2016

Hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu aparținând domeniului privat al municipiului Suceava, situat în Suceava, Str. Calea Obcinilor nr. 1,2,3

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul î Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primșv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, F&x: 023^520^93

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spațiu aparținând domeniului privat al municipiului Suceava, situat în Suceava, strada Calea Obcinilor nr.1,2,3

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 26396 din 24.08.2016, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 26397 din 24.08.2016 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în temeiul art. 21 din Legea nr.334/17.07.2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;

Potrivit art. 26 și 27 din OUG 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe.

în conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47, ale art.49 precum și ale art.123, alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1). Se aprobă închirierea fără licitație publică, până la 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire, a spațiului proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafață de 51 mp situat în Suceava, strada Calea Obcinilor nr.1,2,3, către Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - Filiala Județeană Suceava.

(2). Prețul închirierii va fi calculat conform legislației în vigoare.

Art.2. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire


CONTRA SECRETAR JR. CI

NEAZĂ

UN PIU OANNr, 262 Din 25 august 2016