Hotărârea nr. 261/2016

Hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Generale a Domeniului Public a clădirii aferente Cinematografului „Modern”

MUNICIPIUL SUCEAVA


B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.roț primsv@primanasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 ■     '


HOTĂRÂRE


privind darea în administrarea Direcției Generale a Domeniului Public a clădirii aferente


Cinematografului “Modern”


Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înregistrata la nr. 26150 din 22.08.2016 si raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 26151 din 22.08.2016 precum si raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară

In temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.a și lit.c, alin.5, lit.a, art.45, al.3, art.49 și art. 123 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale a Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Suceava a clădirii aferente Cinematografului “Modern”, proprietate publică a municipiului Suceava, situat în municipiul Suceava, strada Dragoș Vodă nr.l, pe perioada existenței construcției, în vederea efectuării lucrărilor de întreținere, reparații, investiții, modernizare, etc.

Art.2. Prevederile prezentei hotarari, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.CONTRASEMNEAZĂ


SECRET


[ICIPIU


JR. C


AC IOAN


Nr. 261 Din 25 august 2016