Hotărârea nr. 259/2016

Hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava Suceava, al Direcției Municipale de Evidență a Persoanei, al Direcției Generale a Domeniului Public , inființarea unor posturi și actualizarea organigramei Direcției de Asistență Socială

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasvjr(f Tel: 0230 212696, Fax: 0230-520593'

HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi în statele de funcții pentru

Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, al Direcției Municipale de Evidență a Persoanei, al Direcției Generale a Domeniului Public, înființarea unor posturi și actualizarea organigramei Direcției de Asistență Socială

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

Având în vedere:

Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Suceava înregistrată sub nr, 25880 / 19.08.2016

Raportul cu nr. nr. 25881 / 19.08.2016 al Serviciului resurse umane

Raportul Comisiei economico-financiară, juridică,disciplinară

în conformitate cu art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr.188 /1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.b) , art.45 alin.(l), art.47 și art.49 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. La nivelul aparatului de specialitate a Primarului, se aprobă:

  • a) transformarea corespunzătoare a funcției publice de execuție, de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, la expirarea perioadei de debut, în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, promovarea funcționarului public titular din gradul profesional deținut, în gradul profesional imediat superior, pentru care s-a întocmit de către șeful ierarhic evaluarea, raportul de stagiu al funcționarului public debutant și referatul îndrumătorului, în structura de personal al Poliției locale - Biroul Protecția Mediului.

Menționăm faptul că atribuțiile din fișa postului supus transformării a fost deja completată cu atribuții noi.

  • b) transformarea postului- funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în funcție publică de consilier, clasa I, principal în structura de personal a Serviciului Patrimoniu - Direcția Patrimoniu;

  • c) transformarea postului - funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în funcție publică de consilier, clasa I, debutant în structura de personal al Compartimentului achiziții publice, Serviciul Patrimoniu - Direcția Patrimoniu;

  • d) transformarea postului - funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în funcție publică de consilier, clasa I, principal în structura de personal al Biroului Investiții - Direcția Tehnică și de Investiții;( 1)

Art.2. La nivelul Direcției Municipale de Evidență a Persoanei, se aprobă:

- transformarea postului de execuție, funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcție publică de referent, clasa III, gradul profesional superior, la nivelul statului de funcții al Direcției Municipale de Evidență a Persoanei - Serviciul Stare Civilă;(2)

Art.3. La nivelul Direcției de Asistență Socială, se aprobă:

  • - majorarea numărului de personal alJDirecțici de Asistență Șocială cu două posturi, respectiv de la 104 la 106 posturi, prin completarea structurii dc^ personal a Serviciului de Proiecție Socială cu'un post de muncitor necalificat, tr.I - manipularît alimente și un post de șofer, tr.I, în vederea creerii condițiilor de organizare și desfășurare eficientă a activității, în contextul aplicării prevederilor Î1G 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate.(3)

Art.4. Se aprobă, actualizarea organigramei Direcției de Asistență Socială. (4y "

Art.5. La nivelul Direcției Generale a Domeniului Public, se aprobă:

  • - transformarea postului de sudor, tr.I funcție contractuală în post de referent, tr.IA, în structura de personal a Direcției Generale a Domeniului Public - Atelierul jntrețmere, reparații;(5)

Art.6. Potrivit art. 1 - 5 se aprobă, în formă actualizată, statele de funcții pentru:

  • •  Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Suceava - Anexa nr. 1

  • •  Direcția Municipală de Evidență a Persoanei               - Anexa nr.2

  • •  Direcția de Asistență Socială                               - Anexa nr.3

  • •  Direcția Generală a Domeniului Public                    - Anexa nr.5

Art7. Potrivit art.4 se aprobă, organigrama Direcției de Asistență Socială, conform anexei nr.4.

Art.8. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art9. Primarufjmuxijcipiului Suceava, prin Serviciul resurse umane, va aduce la


CONTRASEMNEAZĂ

SECRET AJ^MUNICIPIU

JR. CTOTAC IO AN

Nr. 259 Din 25 august 2016